Regulamin 2016_06_04

Regulamin obowiązujący do dnia 4.06.2018

Aktualny regulamin znajduje się na stronie: https://popomoc.pl/regulamin/

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez gabinet psychoterapii i psychoterapii on-line POPOMOC.PL prowadzonym przez Magdalenę Muracką-Tylko konsultacji psychologicznych oraz sesji terapeutycznych w trakcie spotkań tradycyjnych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem komunikatora Skype, Gadu Gadu oraz telefonicznie.

§ 1
Usługi i jakość świadczenia usług

1.Terapeuta świadczy usługi w zakresie konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii w trakcie tradycyjnych spotkań  w Warszawie w gabinecie przy ul. Samarytanka 1 m.12 oraz sesji on-line za pośrednictwem Skype oraz GG.
2.Terapeuta świadczy usługi zgodnie z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w szczególności Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego
3.Terapeuta w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, obecnie odbywa II stopień szkolenia w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel na Uniwersytecie SWPS w Warszawie przygotowującej do uzyskania certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego.
4.Terapeuta poddaje swoją pracę superwizji.

§ 2
Poufność sesji i dobro klienta

1.Treść sesji jest poufna i nie będzie ujawniana osobom trzecim ani przez terapeutę ani przez klienta z zastrzeżeniem & 6 pkt. 4 i 5.
2.Terapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej psychologa.
3.Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych za obopólną zgodą klienta i terapeuty, w szczególności kiedy nagranie stanowi materiał pomocniczy w psychoterapii.
4.Terapeuta w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę superwizji. W trakcie superwizji terapeuta omawia kwestie związane z terapią klienta w taki sposób, żeby uniemożliwić superwizorowi jego identyfikację. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.
5.W przypadku kiedy w ocenie terapeuty zdrowie lub życie klienta albo zdrowie lub życie osoby z jego otoczenia jest zagrożone, terapeuta ma prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez klienta osoby. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia terapeuta, po przekazaniu takiej informacji klientowi, ma prawo powiadomić o tym stosowne służby np.: wezwać pomoc medyczną.
6.Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w terapii tylko za zgodą opiekuna prawnego.
7. Terapeuta mając na względzie dobro klienta ma prawo przerwać połączenie, jeśli klient połączy się w celu innym niż konsultacja psychologiczna lub sesja terapeutyczna albo klient nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zaburzenia świadomości np.: spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

§ 3
Zasady bezpieczeństwa w internecie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w internecie Terapeuta i Klient zobowiązują się przestrzegać poniższych zasad:

1. Klient i Terapeuta korzystają z komputerów, na których jest zainstalowany aktualny i legalny system operacyjny  oraz włączona ochrona anty spam (np.: avast) oraz najnowsza wersja Skype i GG
2. Zarówno klient jak i terapeuta są zobowiązani do korzystania z kont Skype i GG w sposób bezpieczny w szczególności zobowiązują się: korzystać z zabezpieczonego hasłem połączenia internetowego, ustawić hasło do komputera oraz do profilu Skype i GG oraz nie udostępniać tych haseł osobom trzecim.  Najlepiej jeśli klient założy specjalnie dedykowane konto do rozmów z terapeutą, żaby zminimalizować ryzyko pomyłkowego wysłania wiadomości do innej osoby.
3. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się terapeuta i klient nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez klienta i terapeutę.
4. Każda ze stron jest odpowiedzialna za dane, które znajdują się na komputerze po sesji – w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem Skype i GG.
5. Standardowo rozmowy Video Skype nie są w żaden sposób rejestrowane ani przez klienta ani przez terapeutę, nie są też automatycznie zapisywane na dysku komputera. Jeśli jednak za porozumieniem terapeuty i klienta sesja zostanie nagrana, to każdy z posiadaczy nagrania jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy 100%  – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat GG lub chat Skype, nagrań z sesji itd.. Jeśli Klient zdecyduje się sprzedać lub przekazać innej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa,  poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.
7. Terapeuta nie będzie odsprzedawał ani przekazywał osobom trzecim komputera, z którego korzystał na potrzeby prowadzenia sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba dysk zostanie zniszczony w sposób trwały.
8. W celu bezpieczeństwa danych osobowych klientów oraz zapewnienia poufności, terapeuta nie przechowuje na dysku komputera żadnych rejestrów klientów umożliwiających przypisanie imienia i nazwiska do nicku Skype lub GG. Wszelka dokumentacja z przebiegu sesji jest anonimizowana, tak żeby uniemożliwić osobom postronnym identyfikację klienta.
9. Terapeuta nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji Skype, GG oraz połączenia telefonicznego.

§ 4
Rezerwacja sesji i płatności

1.Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu ZnanyLekarz.pl, wysyłając e-mail na adres albo dzwoniąc/wysyłając sms na numer 668-208-668.
2.Rezerwując termin klient wskazuje za pośrednictwem jakiego kanału komunikacji będzie się kontaktował z terapeutą. Kontakt jest możliwy za pośrednictwem Skype, Gadu Gadu oraz telefonicznie.
3.Klient łączy się z terapeutą na własny koszt, w szczególności dotyczy to rozmów telefonicznych, których koszt będzie zgodny z cennikiem operatora klienta.
4.Za sesję on-line opłaty należy wnosić w momencie potwierdzenia rezerwacji przelewem bankowym na wskazany numer konta lub za pośrednictwem systemu tpay.com (transferuj.pl) link do płatności jest dostępny na stronie: popomoc.pl/cennik-psychoterapii-gabinecie-skype/
5. Realizując płatność przelewem Klient  w tytule przelewu podaje nick Skype, numer Gadu Gadu lub numer telefoniczny, z którego będzie się łączył oraz datę i godzinę sesji.
Dane do przelewu:
Magdalena Muracka-Tylko
Bank:ING Bank Śląski S.A.
Rachunek: 84 1050 1025 1000 0091 4447 1720
Tytułem: nick Skype/numer GG/numer telefonu oraz godzina, dzień i miesiąc spotkania
np.: Skype:Adam, 12:00, 4 czerwca
6. Po zrealizowaniu płatności za pośrednictwem tpay.com Klient wyśle na adres numer transakcji oraz nick Skype/numer GG/numer telefonu oraz godzina, dzień i miesiąc spotkania
5.Rezerwacje nie opłacone do godziny 22:00 wieczorem  w dniu  poprzedzającym termin rezerwacji  uznane są za anulowane.

§ 5
Zmiana i odwoływanie rezerwacji

1.W umówionym terminie klient łączy się z terapeutą za pośrednictwem wskazanego kanału komunikacji.
2.Jeśli połączenie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe do zrealizowania terapeuta i klient zrealizują połączenie w uzgodnionym najbliższym możliwym terminie.
3.Za sesję odwołaną przez klienta do godziny 22:00 w dniu poprzedzającym sesję terapeuta nie pobiera opłaty. Jeśli sesja została opłacona z góry terapeuta na wniosek klienta zwraca opłatę na wskazany przez niego numer konta bankowego lub kwota ta, po uzgodnieniu z klientem zostaje zaliczona na poczet kolejnej sesji.
4.Za sesję odwołaną przez klienta po godzinie 22:00 w dniu poprzedzającym sesję lub jeśli klient o swojej nieobecności nie poinformuje terapeuty, terapeuta pobiera opłatę w wysokości 50% ceny sesji. Pozostała kwota jest zwracana na wniosek klienta na wskazany przez klienta numer konta.
5.Jeśli terapeuta odwoła sesję po godzinie 22:00 w dniu poprzedzającym sesję, na kolejną sesję terapeuta udzieli klientowi rabatu w wysokości 50% ceny za sesję.

§ 6
Wymagania techniczne

1.Wymagania techniczne do przeprowadzenia rozmowy przez Skype są opisane na stronie: https://support.skype.com/pl/faq/FA597/co-jest-potrzebne-do-nawiazania-rozmowy-wideo
2.Wymagania techniczne do przeprowadzenia rozmowy przez GG są opisane na stronie: http://www.gg.pl/pomoc/wymagania-systemowe/

§ 7
Dane i pliki „Cookies”

1.Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest firma prowadząca stronę popomoc.pl, Magdalena Muracka-Tylko, ul.Dalanowska 46 lok 109, 03-566 Warszawa. NIP: 524-239-31-06
2.Dane są przekazywane przez klienta dobrowolnie i będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
3.W procesie rejestracji klient jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz, w zależności od wybranego przez klienta kanału komunikacji, nicka Skype, numeru GaduGadu lub numeru telefonicznego. Terapeuta nie wymaga podawania dodatkowych danych.
4.Terapeuta chroni przekazane mu dane oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
5.Terapeuta nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osoby z jego otoczenia.
6.Strona internetowa popomoc.pl stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze strony zapisywane są przez serwer terapeuty na dysku twardym urządzenia końcowego klienta.
7.Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych klientów.
8.Każdy klient może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Terapeuta wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

§ 8
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania
2. Kient korzysta z terapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
3.Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: https://popomoc.pl/regulamin/
4.W przypadku powstania sporu klient i terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015

Aktualizacja, 14 czerwca 2016