Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez gabinet psychoterapii i psychoterapii on-line POPOMOC.PL prowadzonym przez Magdalenę Muracką-Tylko konsultacji psychologicznych oraz sesji terapeutycznych w trakcie spotkań tradycyjnych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem komunikatora Skype oraz ZOOM.

§ 1
Usługi i jakość świadczenia usług

1.Terapeutka świadczy usługi w zakresie konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii w trakcie tradycyjnych spotkań  w Warszawie w gabinecie przy ul. Dalanowska 46 m 109 oraz sesji on-line za pośrednictwem Skype oraz ZOOM.

2.Terapeutka świadczy usługi zgodnie z Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w szczególności Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego

3.Terapeutka w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, ukończyła dwustopniowe  szkolenie w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

4. Terapeutka posiada certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 544 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im Zdzisława Bizonia.

5.Terapeutka poddaje swoją pracę superwizji oraz pracuje w zespole konsultacyjnym

§ 2
Poufność sesji i dobro klienta

  1. Treść sesji jest poufna i nie będzie ujawniana osobom trzecim ani przez terapeutę ani przez klienta z zastrzeżeniem & 2 pkt.4 i 5

2. Terapeutka przestrzega tajemnicy zawodowej psychologa.

3. Sesja może być zarejestrowana na nośniku danych elektronicznych za obopólną zgodą klienta i terapeutki, w szczególności kiedy nagranie stanowi materiał pomocniczy w psychoterapii.

4. Terapeutka w trosce o świadczenie wysokiej jakości usług poddaje swoją pracę superwizji. W trakcie superwizji terapeutka omawia kwestie związane z terapią klienta w taki sposób, żeby uniemożliwić superwizorowi jego identyfikację. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

5. W przypadku kiedy w ocenie terapeutki zdrowie lub życie klienta albo zdrowie lub życie osoby z jego otoczenia jest zagrożone, terapeuta ma prawo powiadomić o tym fakcie wskazane przez klienta osoby. W uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia psychoterapeutka, po przekazaniu takiej informacji klientowi, ma prawo powiadomić o tym stosowne służby np.: wezwać pomoc medyczną.

6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w terapii tylko za zgodą opiekuna prawnego

7. Terapeutka mając na względzie dobro klienta ma prawo przerwać połączenie, jeśli klient połączy się w celu innym niż konsultacja psychologiczna lub sesja terapeutyczna albo klient nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu zaburzenia świadomości np.: spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość.

§ 3
Zasady bezpieczeństwa w internecie

Zasady bezpieczeństwa w internecie i innych sieciach

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w internecie terapeutka i klient zobowiązują się przestrzegać poniższych zasad:

1. Klient i terapeutka korzystają z komputerów, na których jest zainstalowany aktualny i legalny system operacyjny  oraz włączona „zapora ogniowa” firewall (np.: avast) oraz najnowsza wersja oprogramowania do komunikacji Skype lub Zoom

2. Zarówno klient jak i terapeutka są zobowiązani do korzystania z profili na platformach komunikacji internetowej (m.in.: Skype, Zoom, konto pocztowe, konto google) w sposób bezpieczny w szczególności zobowiązują się: korzystać z zabezpieczonego hasłem połączenia internetowego, ustawić hasło do komputera oraz do tych profili, nie udostępniać tych haseł osobom trzecim.  Najlepiej jeśli klient założy specjalnie dedykowane konto do rozmów z terapeutą, żaby zminimalizować ryzyko pomyłkowego wysłania wiadomości do innej osoby.

3. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się psychoterapeuta i pacjent nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez klienta i terapeutkę.

4. Każda ze stron jest odpowiedzialna za dane, które znajdują się na komputerze oraz na serwerach platform internetowych lub innych portalach, na których umieszczane są materiały po sesji – w szczególności ma to zastosowanie do zapisów rozmowy tekstowej chat za pośrednictwem Skype i Zoom oraz notatek przesyłanych e-mailem.

5. Standardowo rozmowy Video nie są w żaden sposób rejestrowane ani przez klienta ani przez terapeutę, nie są też automatycznie zapisywane na dysku komputera. Jeśli jednak za porozumieniem terapeutki i klienta sesja zostanie nagrana, to każdy z posiadaczy nagrania jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie danych z komputera nie jest nigdy 100%  – dotyczy to dokumentów tekstowych, zapisów rozmów przez chat Skype i Zoom, nagrań z sesji itd.. Jeśli klient zdecyduje się sprzedać lub przekazać innej osobie komputer, z którego korzystał na potrzeby sesji, w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa,  poszuka dodatkowych opcji czyszczenia dysku, zachowa go w bezpiecznym miejscu lub zniszczy w sposób trwały.

7. Terapeutka nie będzie odsprzedawać ani przekazywać osobom trzecim komputera, z którego korzystała na potrzeby prowadzenia sesji. Jeśli zajdzie taka potrzeba dysk zostanie zniszczony w sposób trwały.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów oraz zapewnienia poufności, terapeuta nie przechowuje na dysku komputera żadnych rejestrów klientów umożliwiających przypisanie imienia i nazwiska do nicku Skype czy zoom. Wszelka dokumentacja z przebiegu sesji jest pseudominizowana, tak żeby uniemożliwić osobom postronnym identyfikację klienta.

9. Terapeutka nie bierze odpowiedzialności za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji Skype, ZOOM, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego czy innych platform cyfrowych wykorzystywanych do przekazywania danych. Odpowiedzialność za stabilność i bezpieczeństwo tych serwerów jest zapewniana przez dostawców tych usług. Klient podejmując kontakt z psychoterapeutą zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka w szczególności do zasad określanych przez ten regulamin.

§4
Rezerwacja sesji i płatności

1.Sesje można rezerwować za pośrednictwem kalendarza wizyt na portalu ZnanyLekarz.pl, wysyłając e-mail na adres albo dzwoniąc/wysyłając sms na numer 668-208-668.

2. .Klient łączy się z terapeutą na własny koszt, w szczególności dotyczy to rozmów telefonicznych, których koszt będzie zgodny z cennikiem operatora klienta.

3.Za sesję on-line opłaty należy wnosić w momencie potwierdzenia rezerwacji przelewem bankowym na wskazany numer konta, za pośrednictwem systemu tpay.com (transferuj.pl) lub PAY PAL –  linki do płatności są dostępne na stronie: popomoc.pl/cennik-psychoterapii-gabinecie-skype/

4. Realizując płatność przelewem klient  w tytule przelewu podaje datę i godzinę sesji.
Dane do przelewu:
Magdalena Muracka-Tylko
Bank:ING Bank Śląski S.A.
Rachunek: 84 1050 1025 1000 0091 4447 1720
Tytułem: Imię i nazwisko, godzina, dzień i miesiąc spotkania
np.:12:00, 4 czerwca

5. Po zrealizowaniu płatności za pośrednictwem tpay.com lub paypal. Klient wyśle na adres numer transakcji oraz nick Skype, godzinę, dzień i miesiąc spotkania. Po zrealizowaniu płatności przelewem bankowym klient prześle potwierdzenie przelewu na adres 

6.Rezerwacje nie opłacone do godziny 22:00 wieczorem  w dniu  poprzedzającym termin rezerwacji  uznane są za anulowane.

§ 5
Zmiana i odwoływanie rezerwacji

1.W umówionym terminie klient łączy się z terapeutą za pośrednictwem Skype lub telefonicznie.

2.Jeśli połączenie z przyczyn technicznych nie będzie możliwe do zrealizowania terapeuta i klient zrealizują połączenie w uzgodnionym najbliższym możliwym terminie.

3. Jeśli klient zdecyduje się na dłuższą pracę z terapeutką, to w ciągu pół roku trwania współpracy ma prawo odwołać 3 sesje bez ponoszenia kosztów. Kolejne odwołane sesje wiążą się z uiszczeniem opłaty 50% za odwołane spotkanie.

4. Cztery odwołane sesje pod rząd oznaczają brak możliwości kontynuacji współpracy

5.  Jeśli klient nie pojawi się na 2 spotkaniach pod rząd i nie skontaktuje się z terapeutką w celu wyjaśnienia nieobecności jest to jednoznaczne z zakończeniem współpracy.

§ 6
Wymagania techniczne

1.Wymagania techniczne do przeprowadzenia rozmowy przez Skype są opisane na stronie: https://support.skype.com/pl/faq/FA597/co-jest-potrzebne-do-nawiazania-rozmowy-wideo

§ 7
Dane i pliki „Cookies”

Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest firma prowadząca stronę popomoc.pl, Magdalena Muracka-Tylko, NIP: 524-239-31-06

2.Dane są przekazywane przez klienta dobrowolnie i będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.

3.W procesie rejestracji klient jest zobowiązany do podania adresu e-mail oraz, w zależności od wybranego przez klienta kanału komunikacji, nicka Skype lub numeru telefonicznego. Terapeutkaa nie wymaga podawania dodatkowych danych.

4.Terapeutka chroni przekazane mu dane oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

5.Terapeutka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klienta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osoby z jego otoczenia.

6.Strona internetowa popomoc.pl stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze strony zapisywane są przez serwer terapeutki na dysku twardym urządzenia końcowego klienta.

7.Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej na urządzeniach końcowych klientów.

8.Każdy klient może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Terapeuta wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

9. Podejmując kontakt z terapeutką klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez terapeutkę dla celów prowadzenia psychoterapii w szczególności do umawiania wizyt, kontaktu przez Skype, ZOOM, e-mail lub telefonicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej

§ 8
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania

2. Klient korzysta z terapii na zasadach i zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

3.Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie: https://popomoc.pl/regulamin/

4.W przypadku powstania sporu klient i terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015

Aktualizacja, 11 lutego 2023